Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Cüz Cüz Kuranı Tanıyalım

Kuranı Kerimi tanıyalım Birinci Cüzün içinde ne var ne yok?  1. Birinci cüz Fatiha Suresi ile başlar ve Bakara Suresi 141.ayete kadar devam eder.  2. Fatiha Suresi Mekke’de nazil olmuş ilk bütün suredir. 3. Bakara Suresi Medine’de ilk nazil olmuş suredir. 4. Fatiha Suresi hem dua hem övgüdür. Hanefi alimlerine...
Kuranı tanıyalım  İkinci Cüz 1. İkinci cüz 141 – 252 ayetler arası olup, Bakara Suresinin devamıdır. 2. Bir çok emir ve yasak bu cüzde yer alır. 3. 142 – 150 ayetler arasında kıble ayetleridir. İslamın ilk kıblesi olan Kudüs’ten Mescid-i Haram’a dönüş bu ayetler arasında yer alır. 4. Allah yolunda...
Kuranı Kerimi tanıyalım  Üçüncü Cüz 1. Üçüncü cüz Bakara Suresi 253. Ayetle başlar ve 286 ayetle sure biter. Ardından Âli İmran Suresi ile devam eder ve 91. ayetle cüz biter.  2. Bakara ve Âli İmran surelerinin ortak ismi Zehraveyn’dir. Yani iki çiçek demektir. 3. Bakara Suresi 255. Âyette âyetel kursi...
Kuranı tanıyalım  Dördüncü Cüz 1. Dördüncü cüz Âli İmran Suresi 92. ayet ile başlayıp 200 âyet ile sure sonlanır. Daha sonra Nisa Suresi ile devam eder ve 23. ayet ile cüz biter.  2. 92-117 ayetler arasında ehli kitap hakkında bazı bilgiler verilirken, konu arasında infaka da dikkat çekilir. Allahın ipine...
Kuranı tanıyalım  Beşinci Cüz 1. Beşinci cüz Nisa Suresi 24. ayetle başlar ve aynı surenin 147. ayeti ile biter.  2. 23-25 ayetler arasında evlilik ile bazı meseleler anlatılmıştır. 3. 34. âyette kavvame ayeti vardır. Evlerin idaresinin erkeklere verilmesi ardından evlilikte problem olduğu zaman hakem heyetine başvurmanın önemine dikkat çekilir. 4....
Kuranı tanıyalım  Altıncı Cüz 1. Altıncı cüz Nisa Suresi 148 – 176 ve Maide Suresi 82. ayetler arasıdır.  2. Nisa Suresi 148-175. ayetler arasında ehli kitaptan bahseder. Yahudilerin işlediği günahlar ve hıristiyanların teslis inancı üzerinde durulur. 3. Nisa Suresi 176. ayet mirastan bahseder ve sure biter. Maide Suresi  4. Maide,...
Kuranı tanıyalım  Yedinci Cüz 1. Yedinci cüzde Maide Suresi 83-120 ayetler ile Enam Suresi 1-110 ayetleri vardır.  2. Maide 89. âyette yemin kefareti yer almaktadır. 3. 90-91 ayetlerinde ise içki yasağının dördüncü ve son aşaması yer alır. Bu ayetle içki tüm vakitlerde yasaklanmıştır. 4. 94-96 ayetler arasında avcılık ile ilgili...
Kuranı tanıyalım  Sekizinci Cüz 1. Sekizinci cüz enam Suresi 111 ile başlar ve 165. ayet ile sure biter. Ardından Araf Suresi başlar 87. ayetle cüz biter.  2. Enam Suresi inançla ilgili bazı yanlışlıklar üzerinde durur ve her âyet bu anlamda dikkat çekicidir. 3. Enam 120′ de günahın gizli ve açık...
Kuranı Tanıyalım Dokuzuncu Cüz 1. Dokuzuncu cüz Araf Suresi 88. ayetle başlar. Sure 206. ayetle biter ve Enfal Suresi 40. ayetle devam ederek cüz biter. 2. Şuayb Peygamberin halkına yaptığı nasihatlerle başlayan sure 94-102 ayetler arasında kendilerine peygamber gelmiş halkların çoğunlukla iman etmediklerini anlatır. 3. 103- 174 ayetler arasında Hazreti...
Kuranı Tanıyalım Onuncu Cüz 1. Onuncu cüz Enfal Suresi 41 ile başlar ve 75 ayetle sure bittikten sonra Tevbe suresi başlar. Tevbe 93. ayetle de cüz biter. 2. Enfal Suresi Bedir savaşıyla devam eder ve arada tüm müminlere uyarı ve nasihatlerde bulunur. 3. Enfal 60’da düşmanlara karşı hazırlık içinde bulunma...
Kuranı tanıyalım  On Birinci Cüz 1. Tevbe Sûresi 94. ayetle başlar Hud Sûresi 5. ayetle biter. 2. Tevbe Sûresi yoğunlukla münafıkların iç yüzünden ve davranışlarından bahseder. Sûre münafıkların ve Müminlerin davranışlarını sürekli karşılaştırmalı olarak aktarır. 3. Münafıkların sürekli mazeret uydurdukları, (tevbe 94) Allah’ın adına yemin etmekten kaçınmadıkları (tevbe 95), münafıkların...
Kuranı tanıyalım! On İkinci Cüz 1. Bu cüzde iki tane Sûre vardır. Hud Sûresi ve Yusuf Sûresinin bir bölümü.  2. Hud, Âd kavmine gönderilmiştir bir peygamberdir. Putlara tapan ve Allah’a tövbe ve istiğfarı terk eden bir kavimdir. Sonunda helak edilmiştir. 3. Sûre içinde bazı peygamberler ve halkları ile bazı diyalogları...
Kuranı tanıyalım (13) On Üçüncü Cüz 1. Cüz Yusuf Sûresi 53. ayetle başlayıp İbrahim Sûresi 52. ayetle biter. Arada Ra’d Sûresi de vardır. 2. 53-57 ayetler arasında Yusuf peygamberin kralın yaptığı inceleme sonucunda suçsuz yere hapis yattığı anlaşılmış, böylesine edepli, iffetli ve güvenilir birinin devlet yönetimine alınmasından söz edilir ve...
Kuranı tanıyalım (14) On Dördüncü Cüz 1. Bu cüzde iki tane Sûre vardır. Hicr Sûresi ve Nahl Sûresi 2. Hicr, Hazreti Salih’in kavminin yaşadığı yerin ismidir. Sûre 99 ayettir. Mekke’de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir. 3. 1-25 ayetler arasında Kuran’ın Allah tarafından indirilmiş olduğu ve Allah tarafından korunacağı anlatılır....